Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie

Rozstrzygając o zasadności tego zarzutu, Sąd I-instancji uznał, że odbiór prac związanych z pierwszą umową miał miejsce w dniu 30 kwietnia 2012 r. świadczy o tym przede wszystkim protokół odbioru z tego dnia, podpisany przez przedstawiciela pozwanego. Był to protokół bez uwag i on umożliwił wystawienie ostatniej faktury. W ocenie Sądu I instancji powód nie udowodnił, że doszło do naruszenia jego dóbr osobistych w postaci godności i zdrowia, na które wskazywał w uzasadnieniu żądania. Podkreślono przy tym, iż skoro analiza wpisów dokonanych przez oboje powyżej wskazanych lekarzy w książce zdrowia powoda nie dawała podstawy do twierdzeń o naruszeniu godności powoda, to tym bardziej wniosek ten uzasadniał brak dokonania wpisów określonej treści. Ponadto Sąd ten wskazał, iż powód nie przedstawił dowodów pozwalających na ustalenie, że działania lub zaniechania tych lekarzy doprowadziły do naruszenia jego dobra osobistego w postaci zdrowia, w szczególności zaś nie zgłosił niezbędnego w tym zakresie dowodu z opinii biegłego. W sprzeciwie pozwany Z.U. (1) wniósł o oddalenie powództwa, powołał się na wniosek o wszczęcie postępowania układowego złożony przez niego w 1997 r. oraz wnioski o ogłoszenie upadłości, podniósł, że to działania kolejnych Ministerstw nadzorujących spółkę (...) storpedowały możliwość naprawienia jej sytuacji ekonomicznej i wywiązania się z umowy leasingowej, odwołał się do dokumentów zgromadzonych w aktach Sądu Okręgowego w Warszawie sygn. akt IIC 427/06. - art. 5 KC przez uznanie, że w okolicznościach faktycznych sprawy podniesienie przez uczestnika zarzutu przerwania biegu zasiedzenia nastąpiło w warunkach nadużycia prawa i nie zasługiwało na ochronę; Sąd Okręgowy podkreślił, że powódka dochodzi roszczenia na podstawie wypełnionego w dniu 9 czerwca 2011 r. weksla własnego wystawionego przez pozwanych, zaś zobowiązanie z weksla powstaje z chwilą wystawienia weksla. Cechą zobowiązania wekslowego jest jego abstrakcyjność, która oznacza, iż weksel odrywa się od podstawy ekonomicznej, która była powodem jego wystawienia i powstaje nowe zobowiązanie oparte na przepisach prawa wekslowego. 6. wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek z art. 339 KPC,

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie